Diagnostics

การวินิจฉัยโรค : การตรวจเพาะเชื้อและการแปลผล

การทดสอบวัณโรคทางผิวหนัง (Tubercu...
เชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร (Helic...
การตรวจหาแอนติเจนในโรคเยื่อหุ้มสมอ...
การตรวจที่ใช้คัดกรองโรคซิฟิลิสทั้งชนิด...
การเพาะเชื้อจากน้ำย่อยในกระเพาะอ...
การเพาะเชื้อจากแผล (Wound cultu...
การเพาะเชื้อจากเลือด (Blood cult...
การเพาะเชื้อจากเสมหะ (Sputum cu...
การเพาะเชื้อในลำคอ (Throat cult...
การเพาะเชื้อจากปัสสาวะ (Urine cu...
การเพาะเชื้อจากอุจจาระ (Stool cu...
การเก็บสิ่งส่งตรวจในระบบทางเดินปัสสา...
การเก็บสิ่งส่งตรวจจากเลือดเพื่อเพาะเช...
การเก็บสิ่งส่งตรวจในระบบสืบพันธุ์เพื่อเพ...

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient