Diagnostics

การวินิจฉัยโรค : การตรวจทางเอกซเรย์

การตรวจหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก...
การตรวจสแกนตับและทางเดินน้ำดี (He...
การถ่ายภาพรังสีมดลูกและท่อนำไข่ (Hys...
การถ่ายภาพรังสีบริเวณช่องท้อง ครอบค...
การกลืนสารทึบรังสีและถ่ายภาพรังสีถุงน้...
การตรวจลำไส้ใหญ่โดยสวนสารละลายท...
การตรวจเอกซเรย์ส่วนช่องกระดูกสันหลัง...
การตรวจระบบทางเดินปัสสาวะโดยการฉ...

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient