Diagnostics

การวินิจฉัยโรค : การตรวจพิเศษต่างๆ

การตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหารแ...
การส่องกล้องตรวจทางนรีเวช (Gynec...
การตรวจสวนหัวใจ (Cardiac cathet...
การตรวจสมรรถภาพของหัวใจขณะออกกำ...
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electroca...
การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroen...
การตรวจสแกนกระดูก (Bone scan)
การส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและ...
การทดสอบด้วยเตียงที่ปรับเอียง (Tilt...
การส่องกล้องตรวจปากมดลูกและเยื่อยุผ...
การส่องกล้องและอัลตราซาวนด์ตรวจระ...
การส่องกล้องดูไส้ตรง ลำไส้ใหญ่ส่วน...
การส่องกล้องดูในช่องอก (Thoracosc...
การส่องกล้องดูเมดิแอสตินั่ม (Mediast...
การส่องกล่องหลอดลม (Bronchoscopy...
การส่องกล้องตรวจกล้องเสียง (Dire...
การส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่ (Colonosc...
การส่องกล้องดูเมดิแอสตินั่ม (Mediast...
การส่องกล้องดูหลอดอาหาร กระเพาะอ...

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient