Diagnostics

สารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor markers)

Tumor  Marker  Tests (CA - 125, CA 19 - 9, CA - 50, and CA 15 - 3)
                  สารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor  markers) เป็นสารที่ถูกปล่อยออกมาจากเซลล์มะเร็งสารบ่งชี้มะเร็งนี้อยู่ในซีรั่มของผู้ป่วยมะเร็ง การตรวจที่จะตรวจขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็น
                 CA 15 - 3  antigen (Breast – cystic fluid  protein หรือ BCFP)ใช้ตรวจร่วมกับ Carcinoembryonic  antigen (CEA)    และมีประโยชน์เฉพาะผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (ส่วน CA 27 ตรวจผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่แพร่กระจาย)
                 CA 19 - 9   carbohydrate  antigen ใช้ตรวจผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อน  มะเร็งทางเดินน้ำดี  หรือมะเร็งปอด
                 CA - 125 glycoprotein antigen and serum carbohydrate antigen เป็นสารโปรตีน (glycoprotein) ซึ่งพบอยู่บนผิวของเซลล์ที่มีต้นกำเนิดมาจากเซลล์ตัวอ่อนทารกซึ่ง CA - 125 มักมีค่าสูงในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ (ovarian  cancers)
                 CA – 50 ใช้ตรวจผู้ป่วยมะเร็งทางเดินอาหารหรือมะเร็งตับอ่อน

                 การตรวจสารบ่งชี้มะเร็งหลาย ๆ  ตัวพร้อมกัน อาจใช้ในกรณีที่ตัวบ่งชี้มีความไวและมีความจำเพาะต่ำ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อช่วยประเมินระยะของมะเร็งและชี้ให้เห็นว่าอาจมีการแพร่กระจาย
2.เพื่อเฝ้าระวังและตรวจหาการกลับมาเป็นโรคอีก
3.เพื่อประเมินผลการรักษา

ผลการตรวจที่เป็นปกติ
      ค่าปกติ         CA 15-3 (27-29)   <  30 U / ml
      ค่าปกติ          CA 19-9               <  70 U / ml
      ค่าปกติ          CA -125               <  34 U / ml
      ค่าปกติ         CA -50                  <  17U/ml
ผลการตรวจที่ผิดปกติ
         CA 15-3 (27-29) เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่แพร่กระจายและเพิ่มขึ้นในมะเร็งตับอ่อน  มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ส่วนปลาย    มะเร็งรังไข่  และมะเร็งตับ  จะลดลงเมื่อได้รับการรักษา  หากเพิ่มขึ้นหลังการรักษาแสดงว่าโรครุนแรงขึ้น
         CA 19 - 9 เพิ่มขึ้น  ในผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อน มะเร็งทางเดินท่อน้ำดี และมะเร็งปอด  อาจสูงขึ้นเล็กน้อยในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้
ส่วนปลาย
         CA -125 เพิ่มขึ้น ในผู้ป่วยมะเร็งเยื่อบุผิวรังไข่ มะเร็งท่อนำไข่มะเร็งเยื่อบุผนังโพรงมดลูก  มะเร็งเยื่อบุและต่อมของปากมดลูก มะเร็งตับอ่อน  และมะเร็งตับ  อาจสูงขึ้นเล็กน้อยในมะเร็งลำไส้ใหญ่  มะเร็งเต้านม  มะเร็งปอด และมะเร็งทางเดินอาหาร
         CA - 50 เพิ่มขึ้น  ในผู้ป่วยมะเร็งระบบทางเดินอาหาร และมะเร็งตับอ่อน

การทดสอบวัณโรคทางผิวหนัง (Tuberculin skin tests)

Tuberculin Skin Tests การทดสอบวัณโรคทางผิวหนัง(Tuberculin skin tests)เป็นการคัดกรองกา...

+ Read More

การตรวจวัดระดับของอัลฟา-ฟิโต โปรตีนในเลือด (Alpha – fetoprotein (AFP)

Alpha - fetoprotein (AFP) การตรวจวัดระดับของอัลฟา-ฟิโตโปรตีนในเลือดถือเป็นการตรวจทางชีวเค...

+ Read More

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient