Symptoms & Disease

ตา หู คอ จมูก

เลือกดูโรคอื่นๆ

เลือดออกใต้ตาขาว (Subconjunctival hemorrhage)


เลือดออกใต้ตาขาว (Subconjunctival hemorrhage)

                เลือดออกใต้ตาขาว เกิดจากหลอดเลือดฝอยที่อยู่ใต้เยื่อตาขาวแตกเป็นรอยห้อเลือด เห็นเป็นปื้นแดงที่บริเวณตาขาว ซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเด็กและผู้ใหญ่

สาเหตุ

                ส่วนใหญ่เกิดจากการได้รับบาดเจ็บ เช่น ถูกตีถูกต่อย ถูกชน ถูกแรงกระแทก หรือเผลอขยี้ตาแรงๆ 

                บางรายอาจเกิดจากอาการไอหรือจามรุนแรงจน หลอดเลือดฝอยในตาขาวแตกได้ เช่นไอกรน หลอดลม อักเสบ เป็นหวัด เป็นต้น

                ผู้ป่วยเยื่อตาขาวอักเสบจากเชื้อไวรัส บางครั้งอาจมีรอยห้อเลือดในตาขาวได้

                ส่วนน้อยที่อาจเกิดจากภาวะเลือดออกง่าย เช่น โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ ไอทีพี มะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น พวกนี้มักมีจุดแดงจ้ำเขียวตามตัว และอาจมีเลือดออกตามส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ร่วมด้วยหรืออาจเกิดจากโรคติดเชื้อรุนแรง เช่น เล็ปโตสไปโรซิส เป็นต้น


 
 

อาการ

                ตาขาวเป็นปื้นแดง หรือรอยห้อเลือด อาจเป็นข้างเดียวหรือทั้ง 2 ข้างก็ได้

                มักมีประวัติและอาการอื่นๆ ร่วมด้วยตามแต่ สาเหตุที่เป็น เช่น การได้รับบาดเจ็บ การไอจามแรงๆ มีไข้ หรือมีจุดแดงจ้ำเขียวตามตัว เป็นต้น
เนื้อหาอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข
การรักษา

                1.ในรายที่มีสาเหตุจากการได้รับบาดเจ็บที่ตา ถ้า มีอาการปวดตา ตาพร่ามัว หรือมีเลือดออกในช่องลูกตา หน้า ควรส่งโรงพยาบาลด่วน

                2.ถ้ามีจุดแดงจ้ำเขียว มีเลือดตามส่วนอื่นๆ ของร่างกาย มีไข้ ตับโต ม้ามโต หรือสงสัยมีสาเหตุที่ร้ายแรงควรส่งโรงพยาบาลด่วน

                3.ถ้ามีสาเหตุจากการไอจาม หรือไม่มีอาการผิดปกติอื่นๆ ไม่ปวดตาและยังมองเห็นชัดดี ก็ไม่ต้องทำอะไร รอยห้อเลือดจะค่อยๆ จางหายได้เองใน 1-4 สัปดาห์ ควรอธิบายให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจเพื่อให้หายกังวล
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ตา หู คอ จมูก

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient