Symptoms & Disease

ทางเดินหายใจ

เลือกดูโรคอื่นๆ

ภาวะมีหนองในโพรงเยื่อหุ้มปอด (Empyema) ภาวะมีน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอด (Pelural effusion)

ภาวะมีหนองในโพรงเยื่อหุ้มปอด (Empyema) ภาวะมีน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอด (Pelural effusion)
 
 
            โพรงเยื่อหุ้มปอด (pleural cavity) คือช่องว่างระหว่างเยื่อ 2 ชั้นที่หุ้มรอบปอด ซึ่งปกติจะมีน้ำหล่อลื่นอยู่เพียงเล็กน้อย ถ้าหากมีการอักเสบหรือการระค่ายเคืองของเยื่อหุ้มปอด หรือมีภาวะบางอย่างที่ทำให้น้ำเหลืองหรือเลือดซึมเข้าไปอยู่ในโพรงเยื่อหุ้มปอด ก็จะทำให้มีน้ำเหลือดงน้ำเลือดหรือหนองขังอยู่ในโพรงเยื่อหุ้มปอดได้
 
สาเหตุ

              สาเหตุที่พบได้บ่อย เช่น ปอดอักเสบ วัณโรคปอด มะเร็งปอด ภาวะหัวใจวาย เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (pericarditis) ฝีตับอะมีบา ตับแข็ง ตับอ่อนอักเสบ เอสแอลอี โรคปวดข้อรูมาตอยด์ โรคไตเนโฟรติด เมลิออยโดซิส แอนแทรกซ์ บรูเซลโลชิส เป็นต้น
 
อาการ

                  อาการสำคัญ คือ เจ็บแปลบเวลาหายใจแรง ๆ หรือ แน่นในหน้าอก หายใจหอบเหนื่อยนอกจากนี้ อาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย ขึ้นกับสาเหตุของโรค เช่น ไข้ ไอเรื้อรัง เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ปวดข้อ ปวดท้องบวม เป็นต้น 

                  ในรายที่เป็นไม่มาก อาจไม่มีอาการอะไร และมักจะตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจสุขภาพ
เนื้อหาอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข
การรักษา

                    ควรส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว มักจะวินิจฉัยโดยการเอกซเรย์  ตรวจอัลตราซาวนด์ เจาะปอดนำน้ำหรือหนองที่ได้ไปตรวจย้อมและเพาะเชื้อหรือตรวจหาเซลล์มะเร็งบางรายอาจจำเป็นต้องใช้เข็มเจาะเนื้อเยื่อหุ้มปอดนำไปตรวจชิ้นเนื้อ (pleural biopsy)

                    ถ้าพบเป็นหนองมักเป็นจากปอดอักเสบ

                    ถ้าเป็นหนองสีเหมือนกะปิก็มักเป็นจากฝีตับอะมีบา 

                    ถ้าเป็นน้ำเหลืองสีเหมือนฟางข้าวก็มักมีสาเหตุจากวัณโรคปอด หรือมะเร็งปอด

                    ถ้าพบเป็นน้ำเลือดก็มักจะแสดงว่าเป็นมะเร็งปอด 
                    การรักษา ให้การรักษาตามสาเหตุที่พบ เช่น ปอด อักเสบให้ยาปฏิชีวนะ เช่น ไดคล็อกซาซิลลินชนิดฉีด ในขนาดสูง ๆ วัณโรคให้ยารักษาวัณโรค ฝีตับอะมีบาให้เมโทรไนดาโซล เป็นต้น
 

โรคพยาธิใบไม้ตับ (liver fluke หรือ opisthorchis)

โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากพยาธิใบไม้ตับ (liver flukeหรือ opisthorchis)ซึ่งเป็นพยาธิที่มีอยู่ในปลา...

+ Read More

รากประสาทถูกกด (Spinal nerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniated disk)

รากประสาทถูกกด (Spinalnerve root compression) หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน (Herniateddi...

+ Read More

ทางเดินหายใจ

Ambulance call

1669
Available 24 Hours

Are you five-star healthcare provider?
list your practice
to reach million of patient