เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของ thailandonlinehospital.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) และรับบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการ”) จำเป็นต้องอ่านข้อบังคับของเว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ระเบียบ”) และนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างรอบคอบ หากไม่ยอมรับข้อบังคับและนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณควรหยุดใช้เว็บไซต์โดยไม่ชักช้า

บทบัญญัติทั่วไป

ข้อบังคับเหล่านี้กำหนดกฎเกณฑ์พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการใช้เว็บไซต์ที่เว็บไซต์ thailandonlinehospital.com บทบัญญัติของข้อบังคับร่วมกับบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทย กำหนดเฉพาะสิทธิ์และภาระผูกพันของผู้ใช้เว็บไซต์ตลอดจนสิทธิ์ ภาระผูกพัน และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มีสิทธิ์ดำเนินการและจัดการบริการที่มีให้ผ่าน เว็บไซต์.
การใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ใช้นั้นฟรี เว็บไซต์ส่วนใหญ่ดูแลจากรายได้ที่เกิดจากโฆษณาที่เผยแพร่ ผู้ดูแลระบบอาจยินยอมให้ผู้โฆษณานำเสนอโฆษณาและเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนเป็นผลการค้นหาสำหรับข้อกำหนดเฉพาะ ดังนั้น ผู้ดูแลระบบจึงไม่ส่งเสริมเนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โดยการใช้เว็บไซต์ภายนอก ผู้ใช้ประกาศว่าตนกำลังดำเนินการตามความเสี่ยงของตนเอง ตามเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์เหล่านี้ ผู้ใช้รับทราบและตกลงที่จะอ่านโฆษณาที่โพสต์บนเว็บไซต์
การลงทะเบียนบนเว็บไซต์เป็นไปโดยสมัครใจและฟรี และใช้กับการใช้บริการเพิ่มเติมเท่านั้น
ผู้ใช้ไม่ใช่ผู้ป่วยตามความหมายของพระราชบัญญัติวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 ว่าด้วยสิทธิของผู้ป่วยและผู้ตรวจการของผู้ป่วย
การใช้เว็บไซต์ต้องไม่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้โดยทั่วไป หลักการอยู่ร่วมกันทางสังคม และบรรทัดฐานทางสังคมและศีลธรรมที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมถึงกฎการใช้อินเทอร์เน็ต การกระทำใด ๆ ของผู้ใช้เว็บไซต์ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามและอาจไม่เกี่ยวข้องกับการโพสต์เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย

คำจำกัดความ

คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดซึ่งมีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง ควรเข้าใจดังนี้
1. ผู้ใช้ – บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ใหญ่ที่ใช้เว็บไซต์โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้งานเว็บไซต์ หรือหลังจากลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงบริการเพิ่มเติม
2. เว็บไซต์ – เว็บไซต์ที่อยู่อินเทอร์เน็ต thailandonlinehospital.com
3. ฟอรั่ม – บริการเพิ่มเติมโดยผู้ดูแลระบบ ซึ่งให้บริการสำหรับผู้ใช้หลังจากลงทะเบียนบนเว็บไซต์

บริการที่จัดให้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์

การเรียกดูแหล่งข้อมูลของเว็บไซต์และการเพิ่มความคิดเห็นมีให้สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคน
การเข้าถึงฟอรัมจะทำได้เฉพาะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น รายละเอียดและกฎการใช้ฟอรั่มมีกำหนดไว้ในระเบียบของฟอรั่ม
ขอบเขตทั้งหมดของเว็บไซต์มีให้บริการฟรีและไม่มีข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด โดยไม่ต้องลงทะเบียน ยกเว้นฟอรัม เว็บไซต์รวมถึงความเป็นไปได้ในการดูและทำความคุ้นเคยกับสิ่งพิมพ์โดย
ผู้ดูแลระบบบนหน้าเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาให้ข้อมูลและการศึกษา รวมถึงบทความ บทสัมภาษณ์ ภาพถ่าย ไฟล์มัลติมีเดีย และสิ่งพิมพ์อื่นๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ที่มีสุขภาพดี และการดูแลความงาม
ผู้ใช้อาจเพิ่มความคิดเห็นให้กับเนื้อหาและบทความที่โพสต์บนเว็บไซต์
ผู้ดูแลระบบจะแสดงความคิดเห็นได้ไม่เกินเนื้อหาหรือบทความที่แสดงที่เกี่ยวข้องกับรายการเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับความคิดเห็น บทบัญญัติของบทที่ IV และ V ของกฎข้อบังคับของฟอรัมจะมีผลบังคับใช้ตามนั้น โดยการเพิ่มความคิดเห็น ผู้ใช้รับรองว่าจะปฏิบัติตามที่กล่าวถึงข้างต้น ความละเอียด
ผู้ดูแลระบบจะแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนในหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในขอบเขตของบริการและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลด้านสุขภาพ

ก่อนใช้ข้อมูลที่ได้รับจากสิ่งพิมพ์ที่โพสต์บนเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลในด้านความรู้เฉพาะทาง โดยเฉพาะทางการแพทย์ ผู้ใช้ควรปรึกษาแพทย์ ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ไม่สามารถแทนที่การไปพบแพทย์ ในระหว่างที่มีการจัดเก็บเวชระเบียน การตรวจร่างกาย การสัมภาษณ์โดยละเอียดกับผู้ป่วยจะดำเนินการ และทำการวินิจฉัยอย่างเต็มรูปแบบ
ข้อมูลที่ให้บนเว็บไซต์ ในรูปแบบใด ๆ – รวมถึงบทความ บทสัมภาษณ์ ภาพยนตร์ ภาพถ่าย และรูปแบบการสื่อสารอื่น ๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ เป็นเพียงข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูล และการศึกษา ซึ่งผู้ใช้ไม่ควรตัดสินใจบนพื้นฐานของ ใช้หรือไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ยา เลือกวิธีการรักษาหรือบำบัด หรือปรึกษาแพทย์หรือไม่ ในการวินิจฉัยและเริ่มการรักษา ผู้ใช้บริการควรขอคำแนะนำทางการแพทย์ผ่านการให้คำปรึกษาส่วนบุคคลและการทดสอบที่เหมาะสม
ข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในสิ่งพิมพ์ใด ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์หรือได้รับโดยผู้ใช้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่จัดทำโดยเว็บไซต์เป็นเพียงข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวไม่ควรเข้าใจว่า:
1. เพื่อให้บริการด้านสุขภาพตามความหมายของพระราชบัญญัติ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ ว่าด้วยวิชาชีพแพทย์และทันตแพทย์ และพระราชบัญญัติ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔ ว่าด้วยกิจกรรมทางการแพทย์
2. การตรวจผู้ป่วยตามความหมายของพระราชบัญญัติ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ ว่าด้วยวิชาชีพแพทย์และทันตแพทย์
3. ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา
4.ข้อบ่งชี้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือแพทย์
5.ไม่มีหรือจำเป็นต้องทำหัตถการทางการแพทย์และเริ่มการรักษา
6. ข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์ยามีคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องสำอาง อาหาร หรือสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ หรือ
7. ทำการวินิจฉัยและบ่งชี้การรักษา
การวางข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การทดสอบ หรือการรักษาเฉพาะบนเว็บไซต์ไม่ถือเป็นคำแนะนำสำหรับการใช้งาน และการระลึกถึงความคิดเห็นของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญไม่ถือเป็นคำแนะนำให้ปฏิบัติตามความคิดเห็นนี้ ผู้ใช้ที่ตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ การตรวจหรือการรักษาโดยไม่ได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ล่วงหน้า แต่เพียงผู้เดียวบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ ถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง
ความล้มเหลวในการรวมคำเตือนเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ยา / ยาเฉพาะลงในสิ่งพิมพ์ใด ๆ ของเว็บไซต์อาจไม่เข้าใจโดยผู้ใช้ว่าเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ายา / ยาดังกล่าวมีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพหรือเหมาะสมกับผู้ใช้หรือบุคคลอื่น ก่อนใช้ยาใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่จะรวมอยู่ในสิ่งพิมพ์ของเว็บไซต์ ผู้ใช้ควรอ่านคำอธิบายทั้งหมดของยาบนบรรจุภัณฑ์หรือในใบปลิวที่แนบมากับยา และปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ผู้ดูแลระบบจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของการใช้ข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์

เงื่อนไขทางเทคนิค

เงื่อนไขทางเทคนิคที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อที่จะใช้เว็บไซต์และบริการที่มีอยู่คือ:
1. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome หรือเว็บเบราว์เซอร์ Opera ที่มีประสิทธิภาพ
2. การติดตั้งปลั๊กอินสำหรับเล่น Flash 8 หรือไฟล์สื่อที่ใหม่กว่า

ร้องเรียน

การหยุดชะงักในการทำงานของเว็บไซต์อาจได้รับการโฆษณาโดยผู้ใช้โดยการรายงานความผิดปกติใด ๆ ต่อผู้ดูแลระบบ
บริการส่วนบุคคลที่มีให้บนเว็บไซต์ได้รับการโฆษณาในลักษณะเดียวกัน
การร้องเรียนจะได้รับการจัดการอย่างต่อเนื่องโดยทีมงานบริการเว็บไซต์ภายในไม่เกิน 14 วันนับจากวันที่ยื่นเรื่องร้องเรียน การตอบกลับการร้องเรียนจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ใช้
ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ที่จะแทรกแซงโครงสร้างทางเทคนิคของบัญชีผู้ใช้ที่ใช้บริการเพิ่มเติม (ฟอรัม) เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติในการทำงานของบริการของเว็บไซต์และอาจทำการเปลี่ยนแปลงและในลักษณะอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อด้านเทคนิคของ บัญชีเพื่อแก้ไขหรือกู้คืนการทำงานที่เหมาะสมของบัญชีเองหรือเว็บไซต์

ลิขสิทธิ์

ผู้ดูแลระบบ ในฐานะเจ้าของและผู้จัดการของเว็บไซต์ จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์และบริการทั้งหมดที่มีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์นั้นทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบจะไม่รับผิดชอบต่อการรบกวนใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลระบบหรือ เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือการแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาตของบุคคลที่สาม ซึ่งผู้ดูแลระบบไม่ได้ใช้ในการให้บริการและไม่รับผิดชอบ
ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการใช้งานเว็บไซต์ชั่วคราวทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อปรับปรุง เพิ่มบริการ หรือดำเนินการบำรุงรักษา
ลิขสิทธิ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเนื้อหาบนเว็บไซต์เป็นของผู้ดูแลระบบ ลิขสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติ 4 กุมภาพันธ์ 2537 ว่าด้วยลิขสิทธิ์และสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง (ข้อความชุดเดียวกัน: Journal of Laws 2018 รายการที่ 1191) ห้ามทำซ้ำและแจกจ่ายงานทั้งหมดหรือบางส่วน (ข้อมูล บทความ ความคิดเห็น ภาพถ่าย เนื้อหาเพิ่มเติม และเนื้อหาอื่น ๆ ) บนเว็บไซต์ รวมทั้งที่ผู้ใช้ได้รับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่จัดหาให้ ไม่สามารถทำซ้ำและแจกจ่ายหรือแจกจ่ายเพิ่มเติมใน รูปแบบใด ๆ และในทางใด ๆ (รวมถึงทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกลหรืออื่น ๆ หรือในด้านการใช้งานอื่น ๆ ) รวมถึงการคัดลอก การถ่ายสำเนา รวมถึงการโพสต์บนอินเทอร์เน็ต – โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
ผู้ดูแลระบบ การใช้หรือใช้งานใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ดูแลระบบที่ละเมิดกฎหมายถือเป็นสิ่งต้องห้ามภายใต้บทลงโทษและอาจถูกดำเนินคดี
สงวนลิขสิทธิ์เว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลระบบ
ความคิดเห็น คำถาม ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์อาจถูกส่งไปยังผู้ดูแลระบบตามที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: [email protected]

บทบัญญัติขั้นสุดท้าย

บทบัญญัติทั้งหมดของข้อบังคับอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ดูแลระบบเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผล การเปลี่ยนแปลงจะได้รับการเผยแพร่อย่างต่อเนื่องในรูปแบบของข้อความที่เป็นหนึ่งเดียว
จากข้อบังคับในหน้าเว็บไซต์พร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับการทำ
หลังจากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงใน
จากข้อบังคับ ผู้ใช้ควรอ่านการเปลี่ยนแปลงทันที เนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์หลังจากประกาศดังกล่าวถือเป็นการยอมรับเนื้อหาใหม่ของข้อบังคับโดยผู้ใช้อย่างไม่มีเงื่อนไข